Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

ČSV, z.s.

ZO Vyškov                                                                              Vyškov 23. října 2021

                                                                                               hotel Dukla

_____________________________________________________________________

 

Zápis z výroční členské schůze za rok 2020.

 

Výroční členská schůze byla z důvodu opatření Covid-19 svolána mimo termín „Plánu činnosti na rok 2021“ výborem ZO dle stanov ČSV, z.s.

 

Program: uložen v dokumentech k výroční členské schůze za rok 2020

 

Průběh: schůze byla zahájena v 10.30 hod.

              Z důvodu, že nebyla usnášeníschopná byla  dle stanov ČSV, z.s. , čl.12, odst.7 ukončena

              a předseda ZO zahájil náhradní členskou schůzi s programem totožným s programem svolané

              řádné členské schůze.

              Náhradní členská schůze byla zahájena v 11.15 hod.

Na úvod schůze byla minutou ticha uctěna památka  členů organizace zesnulých v roce 2021.

Následovala volba návrhové komise (předseda př. Ficnar, členové př. Vrtílek, př. Kameník).

Jednatel informoval výroční členskou schůzi, že je přítomno 53 členů, co je více než 1/4 členů a členská schůze je usnášeníschopná.

Následovalo schválení programu výroční členské schůze. Která se tímto programem začala řídit.

Výroční členskou schůzi řídil předseda ZO.

Bylo předneseno:

·         zhodnocení roku 2020 – předseda

·         zhodnocení činnosti roku 2020 – jednatel

·         zpráva zdravotního referenta za rok 2020 – př. Topor

·         zpráva vedoucího kroužku za rok 2020 – př. Ondák

·         zpráva o hospodaření za rok 2020 – př. Schutzová

·         zpráva kontrolní komise za rok 2020 – př. Vojtková

 

Byly předneseny návrhy výboru ZO:

·         odměny funkcionářům na rok 2021

·         finanční rozpočet na rok 2021

·         plán činnosti  na rok 2021

·         na úhradu 80% nákladů členům včelařského kroužku

 

Diskuze k předloženým zprávám a návrhům výboru:

 

-      předseda ZO doplnil zprávu o hospodaření za rok 2020 o schodku, který vznikl zasláním finančních prostředků od sponzorů za rok 2020 až v roce 2021

-      předseda ZO upřesnil plán práce na rok 2021 o provádění fumigace (objednání fumigace řešit přímo s osobou, která bude odborně fumigaci provádět

-      př. Matuška vyslovil nedůvěru výboru ZO z důvodu, že výbor nebyl zvolen dle stanov ČSV, z.s.

a z důvodu, že na webových stránkách se místo pokladní uvádí účetní

jednatel ZO předložil př. Matuškovi k nahlédnutí tyto doklady:

·         Usnesení z výroční členské schůze za rok 2019 o volbě členů výboru

·         Usnesení ze schůze výboru o volbě funkcionářů výboru

·         Usnesení Městského soudu v Praze o změně zápisu do spolkového rejstříku

-      př. Vičan vystoupil s poznámkou, aby se př. Matuška vyjádřil k předneseným zprávám a návrhům

-      př. Kadidlo předložil požadavek o možnost objednání kyseliny šťavelové pro účely léčení včelstev proti varroáze

-      př. Matuška připomenul léčení včelstev do roku 2018 a vyslovil připomínku k objednávání léčiv

-      předseda ujistil, že se léčiva objednávají dle požadavku členů ZO a požádal př.Matušku aby se vyjadřoval k předneseným zprávám a návrhům

-      př. Matuška opět vyslovil nedůvěru výboru ZO a kontrolní komisy a upozornil na skutečnost, že podá stížnost revizní komisi ČSV, z.s.

-      předseda na základě této skutečnosti opět vyzval přítomné k dalším připomínkám

k předloženým zprávám a návrhům, vzhledem ke skutečnosti, že žádné připomínky nebyly, diskuze byla ukončena

 

Přestávka: v trvání 10 minut

 

Po přestávce návrhová komise předložila výroční členské schůzi návrh usnesení a proběhlo hlasování.

Průběh hlasování: pro – 52 z přítomných členů,

                            proti – 1 z přítomných  členů,

                            zdržel se hlasování – 0 z přítomných členů

 

Výroční členská schůze vzala na vědomí:

·         zhodnocení roku 2020

·         zprávu zdravotního referenta

·         zprávu vedoucího včelařského kroužku za rok 2020

 

Výroční členská schůze schválila:

·         zprávu o hospodaření za rok 2020

·         zprávu kontrolní komise za rok 2020

·         odměny funkcionářů na rok 2021

·         plán činnosti na rok 2021

·         finanční rozpočet na rok 2021

·         uhradit členům včelařského kroužku 80% provozních nákladů spojených s využíváním  prostorů k činnosti kroužku na SDVČ Maják

 

Na závěr předseda ZO poděkoval členům výboru a důvěrníkům za jejich práci, přítomným členům za účast a výroční členskou schůzi ukončil.

 

 

Zapsal: Ing. Štefan Ondák - jednatel